Gaayatri (Letra)
Compositor: inserir
Om bhur bhuvaha svaha
Tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yonah prachodayat
Informações

da Música (Gaayatri)

Editar Informações

Comentários Gaayatri

  • Comentar
      Foto do Álbum